South Dakota State Jackrabbits - Friday 7pm - Metro Sports and FREE KSHB !!!!